Onsite
Full Time
I'm Interested

Job Type

Full Time

Job Details

Job Description

● Diễn giải và phân tích dữ liệu bằng các kỹ thuật thống kê. Làm báo cáo kết quả hằng ngày.
● Hỗ trợ phát triển và triển khai các hệ thống thu thập dữ liệu nhằm tối ưu hóa hiệu quả
● thống kê và chất lượng dữ liệu
● Thu thập và quản lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu chính hoặc phụ. Duy trì hệ thống cơ sở dữ
● liệu
● Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng đang hoặc sắp diễn ra sau khi phân tích dữ
● liệu.
● Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý các yêu cầu của công ty.
● Hỗ trợ cải tiến quy trình làm việc để đạt hiệu quả cao hơn.


Qualifications

● Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành lên quan tới Toán Thống Kê, Quản lý Dữ Liệu, IT...
● Có hiểu biết về các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu / quản lý dữ liệu
● Sử dụng tốt các công cụ thống kê như Excel, SPSS, SAS...
● Tư duy logic và có khả năng trình bày báo cáo rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.


Additional Information

Recruiter In charge: Ms. Minh Minh - minhminh.tran@ap.averydennison.com (cc: 
recruitment.vn@ap.averydennison.com)


Mission
We're connecting diverse talent to big career moves. Meeting people who boost your career is hard - yet networking is key to growth and economic empowerment. We’re here to support you - within your current workplace or somewhere new. Upskill, join daily virtual events, apply to roles (it’s free!).
Are you hiring? Join our platform for diversifiying your team
Data Analyst
I'm Interested